చెన్నై, తమిళ నాడు లో 700+ ఆస్పత్రులు గురించి వివరాలు ( Hospitals in Chennai Tamil Nadu in Telugu)

చెన్నై, లో 700+ హాస్పిటల్ గురించి వివరాలు . చెన్నై, లో ఆసుపత్రుల చిరునామా, చిహ్నం, భీమా నెట్వర్క్, సంప్రదింపు వివరాలు, ఫోన్ నంబర్ మరియు ఇమెయిల్ చిరునామా వివరాలు కనుగొనేందుకు. మీ పట్టణం లో 25 భీమా నెట్వర్క్ లో అత్యుత్తమ ఆసుపత్రులు చూడండి.


परिणाम छानै :

చిరునామా - No.97, Solaiappan స్ట్రీట్, చెన్నై ,
చెన్నై , తమిళ్ నాడు , పిన్ కోడ్ - 600021
చిరునామా - #8, Iii ముఖ్య్ సడ్ క్, Undited భారత్ నగర్, సంయుక్త్ కార్యాలయ్, Ayanavaram, చెన్నై ,
చెన్నై , తమిళనాడు , పిన్ కోడ్ - 600023
చిరునామా - # 360, పీ రోడ్, జె. ఏన్. పీ రోడ్ ఔర్, నెల్సన్ కమ్ రోడ్, Aminjikarai, చెన్నై ,
చెన్నై , తమిళనాడు , పిన్ కోడ్ - 600029
ఏ.ఏన్.ఏన్.హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - సం.81-85, Annai Therasa స్ట్రీట్, ఇందిరా నగర్, Valasaravakkam, చెన్నై ,
చెన్నై , తమిళనాడు , పిన్ కోడ్ - 600087
ఏ.వీ. హాస్పిటల్-చెన్నై వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - # 172, Solaiappan స్త్రీ, నికట్ మహారానీ రంగమంచ్, చెన్నై ,
చెన్నై , తమిళనాడు , పిన్ కోడ్ - 600021
ఏ.వీ.ఏమ్.మెడికల్స్ ఈ.ఏన్.టీ. రిసర్చ్ ఫాఉండెశన్ ప్రాఇవెట్ లిమిటెడ్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - No.3, పీఛె నీలగిరి డిపార్టమెంట్ స్టోర్, డ్ .Radhakrishnan రోడ్, పీ ఏస్ Sivaswamy సలాఈ, సీఆఈటీ క్ లోనీ, మాయలాపుర్, చెన్నై రవానా ,
చెన్నై , తమిళనాడు , పిన్ కోడ్ - 600004
ఆకాశ్ ఫర్టిలిటీ సెంటర్ ఏండ్ హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - N0O-10, జవాహర్ లాల్ నెహరూ రోడ్, చెన్నై ,
చెన్నై , తమిళనాడు , పిన్ కోడ్ - 600026
చిరునామా - Thiruvottriyur, No.393/1, ఏచ్. టీ. రోడ్, చెన్నై ,
చెన్నై , తమిళనాడు , పిన్ కోడ్ - 600019
ఆర్థి ప్రియస్ టూథ్ కెయర్ క్లినిక్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - N0.5, సీ-బ్ల్ క్, పేరామాఉంట్ పార్క్, మెగా Mart(Upstair) విజయా నగర్, వెలాచెరీ, చెన్నై ,
చెన్నై , తమిళనాడు , పిన్ కోడ్ - 600042
చిరునామా - కోఈ 17 సీవీ రమన్ రోడ్, చెన్నై ,
చెన్నై , తమిళనాడు , పిన్ కోడ్ - 600018
ఆశియానా హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - నంం - 1201, 6 ఏవెన్యూ, అన్నా నగర్, చెన్నై ,
చెన్నై , తమిళనాడు , పిన్ కోడ్ - 600040ÿ
ఆశీర్వాద్ మేటరనిటీ ఏండ్ చాఇల్డ్ కెయర్ రిసర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - ముధోళకర్ పెఠ్, గార్డన్ కె పాస్, Opp Potode Marvati, చెన్నై ,
చెన్నై , తమిళనాడు , పిన్ కోడ్ - 600003
అభిజయ్ హాస్పిటల్ (పీ) లిమిటెడ్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - No.22/2, క్ రా బీ హాస్పిటల్ రోడ్, చెన్నై ,
చెన్నై , తమిళనాడు , పిన్ కోడ్ - 600001
అభిజయ్ హాస్పిటల్ పీ.లిమిటెడ్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - No.22/2, ఈ.ఏస్.ఆఈ.Hospital రోడ్, Peravallur, చెన్నై ,
చెన్నై , తమిళనాడు , పిన్ కోడ్ - 600011
ఆచార్య్ డెంటల్ క్లినిక్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - కోఈ 5 నగర్ 6 Thirumurthy స్ట్రీట్ నుగమ్ బాక్ కమ్, చెన్ నఈ ,
చెన్నై , తమిళనాడు , పిన్ కోడ్ - 600034
అడయార్ పీ ఏమ్ హాస్పిటల్ ఏండ్ రిసర్చ్ సెంటర్ ప్రాఇవెట్ లిమిటెడ్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - నం 58, జాలీ బ్రిజ్ రోడ్, Adayar ,
చెన్నై , తమిళ్ నాడు , పిన్ కోడ్ - 600020
ఐడ్ వేల్యూ టీ.ఓ. లాఇఫ్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - 1, Rajambhal St.Rameshwar అపార్టమెంట్ టీ-నగర్, చెన్నై ,
చెన్నై , తమిళనాడు , పిన్ కోడ్ - 600017
ఆదిత్య్ హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - ,
, , పిన్ కోడ్ - 600010
ఆదిత్య్ హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - 7, Barnaby రోడ్, కిలప్ క్, చెన్నై ,
చెన్నై , తమిళనాడు , పిన్ కోడ్ - 600010
ఆదిత్య్ హాస్పిటల్, కిలపౌక్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - 7, Barnaby రోడ్, కిలప్ క్, చెన్నై ,
చెన్నై , తమిళనాడు , పిన్ కోడ్ - 600010
అడ్యార్ పీ.ఏమ్. హాస్పిటల్ ఏండ్ రిసర్చ్ సెన్టర్ ప్రాఇవెట్.లిమిటెడ్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - # 58, ఏలబీఏస్ రోడ్, అడ్యార్, చెన్నై ,
చెన్నై , తమిళనాడు , పిన్ కోడ్ - 600020
అడ్యార్ డిస్పెంసరీ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - బ్ల్ క్ సం l.122/169-170, సీపీడబ్ల్యూడీ క్వార్టర్, ఇందిరా నగర్, అడ్యార్, చెన్నై ,
చెన్నై , తమిళనాడు , పిన్ కోడ్ - 600020
ఏ.జీ. ఑య్ (నెత్ర్) కెయర్ హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - ,
, , పిన్ కోడ్ - 600004
అగ్రవాల్స్ ఑య్ (నెత్ర్) హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - నం 40 Partheon రోడ్, ఏగ్మోర్ ,
చెన్నై , తమిళ్ నాడు , పిన్ కోడ్ - 600001
ఐశ్వర్యా మెడికల్ ఫాఉండెశన్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - no. 3, Iyyappa నగర్ 200 ఫీట్ రోడ్ కోలాతుర్ (సెంథిల్ నగర్ సిగ్నల్) ,
చెన్నై , తమిళ్ నాడు , పిన్ కోడ్ - 600099
ఐస్వర్యా హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - సం,
, , పిన్ కోడ్ - 600039
ఏ.కె.ఏన్. నర్సింగ్ హోం వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - 20, Kellys రోడ్ కిలప్ క్, చెన్నై ,
చెన్నై , తమిళనాడు , పిన్ కోడ్ - 600010
చిరునామా - 1, Sowrashtra నగర్, 7 వెం స్ట్రీట్, Choolamedu. ,
చెన్నై , తమిళ్ నాడు , పిన్ కోడ్ - 600094
ఏమ్మాఈ ఑య్ (నెత్ర్) కెయర్ సెంటర్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - నయా కోఈ 80, 7 వీం ఏవెన్యూ అశోక్ నగర్, చెన్నై ,
చెన్నై , తమిళనాడు , పిన్ కోడ్ - 600083
ఏమ్మాఈ ఑య్ (నెత్ర్) హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - నఏ సం.80, 7 ఏవెన్యూ, అశోక్ నగర్, అశోక్ నగర్, చెన్నై ,
చెన్నై , తమిళనాడు , పిన్ కోడ్ - 600093
చిరునామా - నఈ No.310, మింట్ స్ట్రీట్, Sowcarpet, చెన్నై ,
చెన్నై , తమిళనాడు , పిన్ కోడ్ - 600079
అమృత్ సిద్ధ్ ఏండ్ ఆయుర్వెదిక్ క్లినిక్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - #45/11,కె.H రోడ్, Ayanavaram, Opp T N S C Bank.Near Ayanavaram సంకెత్, చెన్నై ,
చెన్నై , తమిళ్ Nadu, పిన్ కోడ్ - 600023
ఆనా నగర్ డిస్పెంసరీ ఏండ్ పాలీక్లినిక్ కెంద్రీయ్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - రాజస్వ్ క్వార్టర్, No.15, రంగనాథన్ గార్డన్, అన్నా నగర్, చెన్నై ,
చెన్నై , తమిళనాడు , పిన్ కోడ్ - 600040
ఏంజెల్ నర్సింగ్ హోం వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - ,
, , పిన్ కోడ్ - 600021
అన్నే అరూల్ హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - 270, Mudichur, పురానె Perungalathur ,
చెన్నై , తమిళ్ నాడు , పిన్ కోడ్ - 600045
అన్నామలాఈ హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - # 27, గోవిన్దన్ రోడ్ జవళ్, పశ్చిమ మామ్బలమ్, శ్రీనివాస్ రంగమంచ్, చెన్నై కె పాస్ ,
చెన్నై , తమిళనాడు , పిన్ కోడ్ - 600033
నస్ హోమోఏఓ క్లినిక్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - 170, ఆర్. కె. మఠ్ రోడ్, Mandaveli, చెన్నై ,
చెన్నై , తమిళనాడు , పిన్ కోడ్ - 600028
అనురాధా మేటరనిటీ సెంటర్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - 31, Dhandapani Street,టీ.నగరం, చెన్నై ,
చెన్నై , తమిళనాడు , పిన్ కోడ్ - 600017
అపోలో కేంసర్ హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - 320, అన్నా సలాఈ, చెన్నై ,
చెన్నై , తమిళనాడు , పిన్ కోడ్ - 600018ÿ
అపోలో చిల్డ్రెన్స్ హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - No.15, హజార్ లాఇట్స్, Shafee మోహమ్మద్ రోడ్, చెన్నై ,
చెన్నై , తమిళనాడు , పిన్ కోడ్ - 600006
అపోలో సిటీ సెంటర్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - 134 మింట్ స్ట్రీట్, Sowcarpet ,
చెన్నై , తమిళ్ నాడు , పిన్ కోడ్ - 600079
అపోలో సిటీ సెంటర్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - మింట్ స్ట్రీట్, చెన్నై ,
చెన్నై , తమిళనాడు , పిన్ కోడ్ - 600001
అపోలో క్ స్మెటిక్ క్లినిక్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - no. 14, Jayammal స్ట్రీట్ Teynampat, చెన్నై ,
చెన్నై , తమిళనాడు , పిన్ కోడ్ - 600018
చిరునామా - 12, C P Ramasamy రోడ్, అలవరపెట్, చెన్నే ,
చెన్నై , తమిళనాడు , పిన్ కోడ్ - 600018
చిరునామా - No.12, సీ.పీ.Ramasamy సడ్ క్ ,
చెన్నై , తమిళ్ నాడు , పిన్ కోడ్ - 600001
చిరునామా - no. 10/29, Khader నవాజ్ ఖాన్ రోడ్ ,
చెన్నై , తమిళ్ నాడు , పిన్ కోడ్ - 600034
అపోలో డిలీసిస్ క్లినిక్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - 767, పూనమ్ allee ఔర్ ఉచ్చ్ సడ్ క్, కిలప్ క్ ,
చెన్నై , తమిళ్ నాడు , పిన్ కోడ్ - 600010
అపోలో ఫర్స్ట్ మెడ్ హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - 154, పీ. ఏచ్ సడ్ క్ ,
చెన్నై , తమిళ్ నాడు , పిన్ కోడ్ - 600010
అపోలో ఫర్స్ట్ మెడికల్ ఫాఉండెశన్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - 154, Poonta నాలా ఉచ్చ్ రోడ్, కిలప్ క్, కె పాస్, కె.Mc. హాస్పిటల్, చెన్నై ,
చెన్నై , తమిళనాడు , పిన్ కోడ్ - 600010
చిరునామా - 21, Greams రోడ్, Off.Greams లెన్, చెన్నై ,
చెన్నై , తమిళనాడు , పిన్ కోడ్ - 600006