ముంబై, మహారాష్ట్ర లో 2000+ ఆస్పత్రులు గురించి వివరాలు ( Hospitals in Mumbai Maharashtra in Telugu)

ముంబై, లో 2000+ హాస్పిటల్ గురించి వివరాలు . ముంబై, లో ఆసుపత్రుల చిరునామా, చిహ్నం, భీమా నెట్వర్క్, సంప్రదింపు వివరాలు, ఫోన్ నంబర్ మరియు ఇమెయిల్ చిరునామా వివరాలు కనుగొనేందుకు. మీ పట్టణం లో 25 భీమా నెట్వర్క్ లో అత్యుత్తమ ఆసుపత్రులు చూడండి.


परिणाम छानै :

డ్ .ముఖీ'ఏస్ రాజ్ హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - 109/1 సరస్వతీ సదన్, Chs, దెవీ దయాల్ రోడ్, జలారామ్ ఆశిష్ T వార్డ్ కార్యాలయ్ కె పాస్, ములుండ్ పశ్చిమ, ముంబై, విపరీత్ ,
ముంబై , మహారాష్ట్ర , పిన్ కోడ్ - 400080
ఏ.ఈ.కలసెకర్ హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - 60, మత్స్య్ విశ్వవిద్యాలయ్ రోడ్ అంజుమన్ పరిసర్, Yari రోడ్,Versova,Andheri(W), ముంబై ,
ముంబై , మహారాష్ట్ర , పిన్ కోడ్ - 400061
ఆచార్యశ్రీ నానెశ్ హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - 37, సెక్టర్-8A, జేన్ మందిర్ గలీ, కలాకార్ గాంవ్, సీబీడీ బెలాపుర్ కె లిఏ ప్ల్ ట్ Nఓ.34 ,
ముంబై , మహారాష్ట్ర , పిన్ కోడ్ - 400614
ఆదిత్య్ నెత్రాలయా వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - ,
, , పిన్ కోడ్ - 400081
ఆకర్ ఆఈ.వీ.ఏఫ్.-ఈసీసీ సెంటర్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - 2, 3, గౌతమ్ బిల్డింగ్, టిళక్ రోడ్, ఘాటకోపర్ (ఈ), ముంబై ,
ముంబై , మహారాష్ట్ర , పిన్ కోడ్ - 400077
ఆరోగ్య్ హెల్థ్ కెయర్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - ,
, , పిన్ కోడ్ - 400080
ఆరోగ్యమ్ మల్టీ స్పెశలిటీ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - Shripat స్మృతి భవన్ ,
ముంబై , మహారాష్ట్ర , పిన్ కోడ్ - 421201
ఆశీర్వాద్ నర్సింగ్ హోం వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - A-3, నఈ హరీ Appt., తిలక్ చౌక్, టీ.పీ.రోడ్, మలాడ్ (W), ముంబై ,
ముంబై , మహారాష్ట్ర , పిన్ కోడ్ - 400064
ఆశనా నర్సింగ్ హోం వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - A-101, Ist ఫ్లోర్, Adity సెకండ్ విపరీత్ వరసోవా Tel Exch, ముంబై ,
ముంబై , మహారాష్ట్ర , పిన్ కోడ్ - 400053
ఆస్థా ఑య్ (నెత్ర్) క్లినిక్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - A-104, Shivdorshan, Satyanagar, బోరీవలీ (పశ్చిమ), ముంబై ,
ముంబై , మహారాష్ట్ర , పిన్ కోడ్ - 400092
ఆస్థా హెల్థ్ కెయర్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - ములుండ్ క్ లనీ, Opp ఏలబీఏస్ రోడ్, Opp Chheda పెట్రోల్ పంప్, ములుండ్ (W) ,
ముంబై , మహారాష్ట్ర , పిన్ కోడ్ - 400082
ఆస్థా హెల్థ్ కెయర్ - ముంబై వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - ,
, , పిన్ కోడ్ - 400082
ఆస్థా హాస్పిటల్(కేశలెస్ ఓనలీ ఫ్ ర్ గిప్స్ పీ.పీ.ఏన్.) వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - 65, Balasinor సోసాయటీ, ఏస్ వీ రోడ్, సామనె ఆగ్ Birgade, కాందివలీ పశ్చిమ ,
ముంబై , మహారాష్ట్ర , పిన్ కోడ్ - 400067
ఆస్థా నర్సింగ్ హోమ్ - అంధెరీ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - ,
, , పిన్ కోడ్ - 400058
ఆస్థా సర్జికల్ క్లినిక్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - 4/30 పురానె ఆనంద్ నగర్ బీఏసఈఏస్ రోడ్ Opp Billawa భవన్ సాన్తాక్రుజ్ పూర్వ్, ముంబై ,
ముంబై , మహారాష్ట్ర , పిన్ కోడ్ - 400055
ఆయుష్ ఑య్ (నెత్ర్) క్లినిక్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - 201, కోరల్ క్లాసిక్, ప్ల్ ట్ No.955/956, 20 రోడ్, చెంబూర్, ముంబై ,
ముంబై , మహారాష్ట్ర , పిన్ కోడ్ - 400007
ఆయుష్ ఑య్ (నెత్ర్) క్లినిక్ మిక్రోసర్జరీ ఏండ్ లెజర్ సెంటర్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - 201/202, కోరల్ క్లాసిక్, ప్ల్ ట్ no.955/956, 20 రోడ్, చెంబూర్, ముంబై ,
ముంబై , మహారాష్ట్ర , పిన్ కోడ్ - 400071
అభయ్ నర్సింగ్ హోం వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - ,
, , పిన్ కోడ్ - 400072
అభిజీత్ హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - దివ్యా Trusha, Mamlatdar వాడీ రోడ్, మలాడ్ - పశ్చిమ, ముంబై ,
ముంబై , మహారాష్ట్ర , పిన్ కోడ్ - 400064
అభినవ్ కిడనీ డాయలిసిస్ ఏండ్ హెల్థ్ సెంటర్ - ములుండ్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - 100, కోనార్క్ దర్శన్, Zaver రోడ్, జేన్ మందిర్, ములుండ్ (W), ముంబై కె ఆగె ,
ముంబై , మహారాష్ట్ర , పిన్ కోడ్ - 400080
అభినవ్ సుశ్రుత్ హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - ,
, , పిన్ కోడ్ - 400068
అభిషెక్ డె కెయర్ ఆఈ.ఏన్.ఏస్.. ఏండ్ మెడికల్ రిసర్చ్ సెంటర్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - ,
, , పిన్ కోడ్ - 400021
అభిషెక్ నర్సింగ్ హోం వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - ,
, , పిన్ కోడ్ - 400084
అభిషెక్ నర్సింగ్ హోం వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - Jagruthi సహ్-఑పరెటివ్ హాఉసింగ్ సోసాఇటీ, గ్రాఉండ్ ఫ్లోర్, Bhatwadi, ఘాటకోపర్ పశ్చిమ, ముంబై ,
ముంబై , మహారాష్ట్ర , పిన్ కోడ్ - 400084
అభిషెక్ నర్సింగ్ హోం వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - జాగృతీ కో-఑ప్. సోసాయటీ, మరాఠా మందిర్ బేంక్, Bhatwadi, ఘాటకోపర్ (పశ్చిమ), ముంబై - 400084 కె పాస్ ,
ముంబై , మహారాష్ట్ర , పిన్ కోడ్ - 444004
ఆచార్యశ్రీ నానెశ్ హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - 37, సెక్టర్-8a, జేన్ మందిర్ గలీ, కలాకార్ గాంవ్, Cbd బెలాపుర్ No.34 ప్ల్ ట్ ,
ముంబై , మహారాష్ట్ర , పిన్ కోడ్ - 400614
ఆదర్శ్ జనరల్ ఏండ్ మేటరనిటీ నర్సింగ్ హోం వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - ఘాటకోపర్ ఔద్యోగిక్ ఏస్టెట్, ఘాటకోపర్ (పశ్చిమ) కె పీఛె ,
ముంబై , మహారాష్ట్ర , పిన్ కోడ్ - 400086
ఆదర్శ్ జనరల్ ఏండ్ మేటరనిటీ నర్సింగ్ హోమ్- ఘాటకోపర్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - B-Shrenik నగర్ అమృత్ నగర్, ఘాటకోపర్ ఔద్యోగిక్ ఏస్టెట్, ఘాటకోపర్ (W), ముంబై కె పీఛె ,
ముంబై , మహారాష్ట్ర , పిన్ కోడ్ - 400086
ఆదర్శ్ హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - సీ-వింగ్ మీనాక్షీ ఉపయుక్త్, Orlem ఫ౅క్టరీ లెన్ సడ్ క్ Malad(W), ముంబై ,
ముంబై , మహారాష్ట్ర , పిన్ కోడ్ - 400064
చిరునామా - 90 ఫీట్ రోడ్, ఠాకుర్ క్ మ్ప్లెక్స్, కాందివలీ (పూ), ముంబై ,
ముంబై , మహారాష్ట్ర , పిన్ కోడ్ - 400101
చిరునామా - ,
, , పిన్ కోడ్ - 400097
అదితి హాస్పిటల్ & పాలీక్లినిక్(కాందివలీ-ఈస్ట్) వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - Nirav బిల్డింగ్, 90 ఫుట్ రోడ్, Off.డబ్ల్యూ.ఈ.Highway,
ముంబై , మహారాష్ట్ర , పిన్ కోడ్ - 400101
అదితి హాస్పిటల్ ఏక్సీడెంట్ ఫ్రేక్చర్ ఏండ్ సర్జికల్ క్లినిక్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - స్పోర్ట్స్ క్ మ్పలెక్స్, ములుండ్ (పశ్చిమ), ముంబై కె సామనె 185-ఆర్, పీ రోడ్, Alhad ,
ముంబై , మహారాష్ట్ర , పిన్ కోడ్ - 400080
అదితి హాస్పిటల్ పోలియక్లినిక్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - Nirav ఠాకుర్ ప్ లిటెక్నిక్ 90 ఫీట్ రోడ్, Off.W E ఉచ్చ్ తరహ్ Kandivali(E), ముంబై కె పాస్ ,
ముంబై , మహారాష్ట్ర , పిన్ కోడ్ - 400101
ఆదిత్య్ ఑య్ (నెత్ర్) క్లినిక్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - 1, Ronik అపార్టమెంట్, సాఈ నగర్ జంక్శన్, ఏమ్. జీ రోడ్ కాందివలీ (ఈ), ముంబై ,
ముంబై , మహారాష్ట్ర , పిన్ కోడ్ - 400067
ఆదిత్య్ హెల్థ్ కెయర్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - ,
, , పిన్ కోడ్ - 400071
ఆదిత్య్ జ్యోత్ ఑య్ (నెత్ర్) హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - ప్ల్ ట్ No.153, సడ్ క్ no.9, మెజర్ Parameshwaran రోడ్, విపరీత్ Siws క్ లెజ్, Wadala(W), ముంబై ,
ముంబై , మహారాష్ట్ర , పిన్ కోడ్ - 400031
ఆదిత్య్ జ్యోత్ ఑య్ (నెత్ర్) హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - No.153, రోడ్ no.9, మెజర్ Parmeshwaran రోడ్, ఏస్.ఆఈ.డబ్ల్యూ.ఏస్.College గెట్ నం, ముంబై కె సామనె ప్ల్ ట్ ,
ముంబై , మహారాష్ట్ర , పిన్ కోడ్ - 400031
ఆదిత్య్ జ్యోతి ఑య్ (నెత్ర్) హాస్పిటల్(పీ వీ టీ ) ఏల్ టీ డీ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - కార్యాలయ్, పంజీకృత్ నంం 153, మెజర్ Parmeshwaran సడ్ క్ సడ్ క్ కోఈ 9, Opp Siws క్ లెజ్ గెట్ కోఈ సాజిశ్? 3, వడాళా (పశ్చిమ), ముంబై ,
ముంబై , మహారాష్ట్ర , పిన్ కోడ్ - 400031
ఆదిత్య్ నర్సింగ్ హోం వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - 1 తల్, గోపాల్ సదన్, పంప్ హాఉస్ బ్రిజ్, అంధెరీ (ఈ), ముంబై కె పాస్ పశ్చిమీ ఏక్సప్రెస్ రాజమార్గ్ బంద్ ,
ముంబై , మహారాష్ట్ర , పిన్ కోడ్ - 400093
ఏడవాంస్డ్ కార్డియోవేస్కులర్ స్పెశలిస్ట్స్ ప్రాఇవెట్ లిమిటెడ్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - ఇండో-అమెరికన్ హృదయ్ కెంద్ర్ సర్ h. n హాస్పిటల్, ముంబై ,
ముంబై , మహారాష్ట్ర , పిన్ కోడ్ - 400004
ఏడవాంస్డ్ ఈ.ఏన్.టీ. సెంటర్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - Ghatkopar(W), ముంబై ,
ముంబై , మహారాష్ట్ర , పిన్ కోడ్ - 400086
ఏడవాంస్డ్ ఆర్థోపెడిక్ సెంటర్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - శ్రీనివాస్ అపార్టమెంట్, కార్యాలయ్, 78, రాశన్ కె ఆగె 1 మంజిల్ Opp నఏ యుగ్ ట్ కీజ్ S V రోడ్ Malad(W), ముంబై ,
ముంబై , మహారాష్ట్ర , పిన్ కోడ్ - 400064
ఏడవాంస్డ్ ఆర్థోపెడిక్ ఏండ్ సుపర్ స్పెశలిటీ సెంటర్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - జయంత్ ఆర్కెడ్, Ist ఫ్లోర్, 140-142, ఏమ్ జీ రోడ్, Ghatkopar(E), ముంబై ,
ముంబై , మహారాష్ట్ర , పిన్ కోడ్ - 400077
అగ్రవాల్ ఑య్ (నెత్ర్) హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - 28 B/1, Krishnakunj, సామనె సిటీ సెంటర్, గోరెగావ్ (పశ్చిమ) ,
ముంబై , మహారాష్ట్ర , పిన్ కోడ్ - 400062
అగ్రవాల్ ఑య్ (నెత్ర్) హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - 102/5 Ketayun హవెలీ Shahji రాజె మార్గ్ Koldongri, అంధెరీ (పూర్వ్), ముంబై-400057 ,
ముంబై , మహారాష్ట్ర , పిన్ కోడ్ - 400057
అగ్రవాల్ ఑య్ (నెత్ర్) హాస్పిటల్ , వీలె పరలె వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - 102/5, Ketayun హవెలీ, Sahaji రాజె మార్గ్, Koldongri, విలెపార్లె (పూర్వ్), ముంబై ,
ముంబై , మహారాష్ట్ర , పిన్ కోడ్ - 400057
అగ్రవాల్ క్లినిక్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - ,
, , పిన్ కోడ్ - 400097
అగ్రవాల్ ఑య్ (నెత్ర్) హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - ప్రథమ్ తల్, మహారాజా ఘర్, టెలీఫోన్ ఏక్సచెంజ్, ఏసవీ రోడ్, మలాడ్ (పశ్చిమ), ముంబై ,
ముంబై , మహారాష్ట్ర , పిన్ కోడ్ - 400064
అహురా నర్సింగ్ హోం వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - ,
, , పిన్ కోడ్ - 400064