బెంగళూరు అర్బన్, కర్ణాటక లో 1000+ ఆస్పత్రులు గురించి వివరాలు ( Hospitals in Bengaluru Urban Karnataka in Telugu)

బెంగళూరు అర్బన్, లో 1000+ హాస్పిటల్ గురించి వివరాలు . బెంగళూరు అర్బన్, లో ఆసుపత్రుల చిరునామా, చిహ్నం, భీమా నెట్వర్క్, సంప్రదింపు వివరాలు, ఫోన్ నంబర్ మరియు ఇమెయిల్ చిరునామా వివరాలు కనుగొనేందుకు. మీ పట్టణం లో 25 భీమా నెట్వర్క్ లో అత్యుత్తమ ఆసుపత్రులు చూడండి.


परिणाम छानै :

చిరునామా - No.20/1, 2 క్ర్ స్, Widia లెఆఉట్, చంద్ర్ లెఆఉట్ మేన్ రోడ్, విజయనగర్, బెంగలూర్ అర్బన్ ,
బెంగళూరు అర్బన్ , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 560040
ఆరోయహ్ మందిర్ హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - 0, బెంగళూరు అర్బన్ ,
బెంగళూరు అర్బన్ , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 560002
చిరునామా - ,
, , పిన్ కోడ్ - 560057
ఆయుగ్'ఏస్ హెల్థ్ కెయర్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - ,
, , పిన్ కోడ్ - 560037
ఆయుగస్ మల్టీ స్పెశలిటీ హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - #477, 1 ముఖ్య్, బీ బ్ల్ క్, బెంగలూర్ అర్బన్ ,
బెంగళూరు అర్బన్ , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 560037
చిరునామా - ,
, , పిన్ కోడ్ - 560056
అభయా ఑య్ (నెత్ర్) హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - # 77, 110 ఫీట్ రింగ్ రోడ్, Bsk Iii చరణ్, బెంగలూర్ అర్బన్ ,
బెంగళూరు అర్బన్ , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 560085
అభయా ఑య్ (నెత్ర్) హాస్పిటల్, సుపర్ స్పెశలిటీ ఑య్ (నెత్ర్) కెయర్ సెంటర్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - # 77, 100 Ft.Ring రోడ్, బీ.ఏస్.కె.3rd అవస్థా, 5 బ్ల్ క్, బెంగలూర్ అర్బన్ ,
బెంగళూరు అర్బన్ , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 560085
చిరునామా - 17, డ్ .ఏమ్.ఏచ్.Mari దెవెగౌడ్ ా రోడ్, Opp విల్సన్ గార్డన్, బెంగలూర్ అర్బన్ ,
బెంగళూరు అర్బన్ , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 560027
చిరునామా - no. 17, dr. M H Marigowda రోడ్ (హోసుర్ రోడ్), విపరీత్ 9 Th పార్ బస్ బంద్ కరో, విల్సన్ గార్డన్, బెంగలూర్ అర్బన్ ,
బెంగళూరు అర్బన్ , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 560027
అభిలాష్ హాస్పిటల్ ఏండ్ సారా రిహేబిలిటెశన్ సెంటర్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - #271, 5 బ్ల్ క్, 100 ఫీట్ రోడ్, 3 చరణ్, బనశంకరీ, బెంగలూర్ అర్బన్ ,
బెంగళూరు అర్బన్ , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 560085
అభినవ్ ఑య్ (నెత్ర్) హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - no. 36, Vagdevi, శంకర్ పార్క్, విపరీత్ Jnanodaya స్కూల్, బెంగలూర్ అర్బన్ ,
బెంగళూరు అర్బన్ , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 560004
అభిషెక్ నెత్రధాం వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - HIG 2024, 3 B పార్, బీ సెక్టర్, నెశనల్ పబ్లిక్ స్కూల్, ఏసబీఆఈ బేంక్ అధికారీ యెలాహంకా గయె కె పాస్ న్యూ టాఉన్, బెంగలూర్ అర్బన్ విపరీత్ ,
బెంగళూరు అర్బన్ , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 560160
ఏక్సీడెంట్ రెలిఫె కెయర్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - 40/12, Kumara Krupa రోడ్, Kumara పార్క్ పూర్వ్, బెంగలూర్ అర్బన్ ,
బెంగళూరు అర్బన్ , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 560001
అచరజ్ నర్సింగ్ హోం వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - విల్సన్ గార్డన్, బెంగలూర్ అర్బన్ ,
బెంగళూరు అర్బన్ , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 560027
ఆచార్య్ తులసీ జేన్ హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - నం 22/21, 6 క్ర్ స్, K N ఏక్సటెంశన్, Yeshwanth Pur, బెంగలూర్ అర్బన్ ,
బెంగళూరు అర్బన్ , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 560022
ఆకర్ స్పెశలిటీ హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - ,
, , పిన్ కోడ్ - 560095
ఆకర్ స్పెశలిటీ హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - నంం, 435, 18 ముఖ్య్ 6 (ఇండోర్ స్టెడియమ్) కె పాస్ బ్ల్ క్, కోరమంగలా, బెంగలూర్ అర్బన్ ,
బెంగళూరు అర్బన్ , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 560095
ఆదర్శ్ హాస్పిటల్ ఏండ్ హీథ్ కెయర్ - బంగలౌర్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - #13, 3 మెన్, 11 Blockstage 2 Nagarbhavi, బెంగలూర్ అర్బన్ ,
బెంగళూరు అర్బన్ , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 560072
చిరునామా - గాంధీ Sqare, Newpet, Anekal, బెంగలూర్ అర్బన్ ,
బెంగళూరు అర్బన్ , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 562106
అదితి మేటరనిటీ ఏండ్ జనరల్ నర్సింగ్ హోం వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - నంం 78, Arekere Mico లెఆఉట్, బాన్నెరఘట్టా రోడ్ Bangaloe, బెంగలూర్ అర్బన్ ,
బెంగళూరు అర్బన్ , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 560076
ఆదిత్య్ నెత్రాలయా వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - No.244, పార్, 7 VI బ్ల్ క్, తృతీయ్ చరణ్, బనశంకరీ III స్టెజ్, Kamakya రంగమంచ్, బెంగలూర్ అర్బన్ విపరీత్ ,
బెంగళూరు అర్బన్ , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 560085
ఆదిత్య్ నెత్రాలయా - బంగలౌర్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - # 244, 7 పార్ Vi Block.Iii చరణ్ Iii బ్ల్ క్, బనశంకరీ, బెంగలూర్ అర్బన్ ,
బెంగళూరు అర్బన్ , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 560085
చిరునామా - 35, Siddiah రోడ్, విల్సన్ గార్డన్, బెంగలూర్ అర్బన్ ,
బెంగళూరు అర్బన్ , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 560027
అక్షర్ ఑య్ (నెత్ర్) హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - ఏస్.వీ.Arcade, Devarachikkana Halli రోడ్, Bannerugatta రోడ్, Iim పోస్ట్, బెంగలూర్ అర్బన్ బంద్ ,
బెంగళూరు అర్బన్ , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 560076
అక్షయ్ మాల్యా హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - మేన్ రోడ్, Marathahali, బంగలౌర్, బెంగలూర్ అర్బన్ ,
బెంగళూరు అర్బన్ , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 560037
అక్షయ్ నెత్రాలయ్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - 3 225, ప్రథమ్ తల్, Anubhva నగర్, Nagarbhavi మేన్ రోడ్, కెనరా బేంక్ కాలోనీ బస్ స్ట్ ప్, బెంగలూర్ అర్బన్ ,
బెంగళూరు అర్బన్ , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 560072
అక్షయ్ నెత్రాలయ్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - 227/ఏ, Vidyagiri లెఆఉట్, ఏక్సిస్ బేంక్, Nagarabhavi సర్కల్, బెంగలూర్ అర్బన్ అగలె కరనె కె లిఏ ,
బెంగళూరు అర్బన్ , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 560072
అక్షయ్ నర్సింగ్ హోం వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - # 33/34, 2 చరణ్, బాలాజీ ఏవెన్యూ, అత్ తూర్ మేన్ రోడ్, అధికారీ యెలాహంకా గయె నఏ శహర్, బెంగలూర్ అర్బన్ ,
బెంగళూరు అర్బన్ , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 560064
అల్- హబీబ్ హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - 5, అరబీ క్ లెజ్ మేన్ రోడ్, బంగలౌర్, బెంగలూర్ అర్బన్ ,
బెంగళూరు అర్బన్ , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 560045
అల్-అమీన్ హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - ,
, , పిన్ కోడ్ - 560001
ఏలిస్ ఑య్ (నెత్ర్) క్లినిక్ ఏండ్ దాయకరె మిక్రోసుర్గీక్ల్ సెంటర్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - #6/3, Cambell బగల్ మెం సడ్ క్, St.Philomena కె హాస్పిటల్ ఑స్టిన్ శహర్, బెంగలూర్ అర్బన్ ,
బెంగళూరు అర్బన్ , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 560047
చిరునామా - ,
, , పిన్ కోడ్ - 560053
అమర్ జ్యోతి నర్సింగ్ హోమ్ ఏండ్ పీ ఏమ్ పీ మెడికల్ సెంటర్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - No.491 సీ, Sripadmavati, 1 చరణ్ Indiranaga, బెంగలూర్ అర్బన్ ,
బెంగళూరు అర్బన్ , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 560038
అమర్ నర్సింగ్ హోం వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - No.9, 6 క్ర్ స్, 5 వీం మెన్, Chamarapet, బెంగలూర్ అర్బన్ ,
బెంగళూరు అర్బన్ , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 560018
చిరునామా - 18/10, గంగానగర్, 1 ముఖ్య్ 7వాం క్ర్ స్, బెంగలూర్ అర్బన్ ,
బెంగళూరు అర్బన్ , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 560032
అమ్మా పాలీ క్లినిక్ ఏండ్ మటెరినిటీ హోం వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - రాఘవెంద్ర్ సర్కల్, Navajyothi పబ్లిక్ స్కూల్, టీ.సీ. పాల్యా మేన్ రోడ్, Ramamurthynagar, అర్బన్ బెంగళూరు కె పాస్ ,
బెంగళూరు అర్బన్ , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 560016
అమరీక్ నెత్రాలయ్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - 346, Hrbr 1 7 B ముఖ్య్ H R B R లెఆఉట్, బెంగలూర్ అర్బన్ కల్యాణ్ నగర్ 4 పార్ ,
బెంగళూరు అర్బన్ , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 560043
అమృత్ బాయోల్ జికల్ ఏండ్ క్లీనికల్ సర్విసెజ్ ప్రాఇవెట్ లిమిటెడ్. వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - No.19,2Nd మేన్ రోడ్, 1 చరణ్, పీన్యా ఔద్యోగిక్ క్షెత్ర్, బెంగళూరు అర్బన్ ,
బెంగళూరు అర్బన్ , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 560058
చిరునామా - no. 1, పానీ టేంక్ Jakkur మెనరోడ్ Amruthahalli, అర్బన్ బెంగళూరు కె పాస్ ,
బెంగళూరు అర్బన్ , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 560092
చిరునామా - Bilekahalli, బాన్నెరఘట్టా రోడ్, బెంగలూర్ అర్బన్ ,
బెంగళూరు అర్బన్ , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 560076
అనన్యా హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - No.389/44, 19 ముఖ్య్, 1 బ్ల్ క్, రాజాజీనగర్, బెంగలూర్ అర్బన్ ,
బెంగళూరు అర్బన్ , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 560010
అనన్యా హాస్పిటల్ ప్రాఇవెట్.లిమిటెడ్. వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - 389/44, 19 ముఖ్య్, మేం బ్ల్ క్, రాజాజీనగర్ బెంగలూర్ అర్బన్ ,
బెంగళూరు అర్బన్ , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 560079
అన్నసవమయ్ ముదలియార్ జనరల్ హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - నం. १ మూర్ బాజార్ చౌక్, Bourdillon రోడ్, ఫ్రెజర్ టాఉన్, బెంగలూర్ అర్బన్ ,
బెంగళూరు అర్బన్ , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 560005
అంనెయా హెల్థకెయర్ ప్రాఇవెట్ లిమిటెడ్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - సం.14, 14 ముఖ్య్, Hsr 5 సెక్టర్, కోరమంగలా, బెంగలూర్ అర్బన్ ,
బెంగళూరు అర్బన్ , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 560034
అనుగ్రహా హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - కోఈ 18/2, 1 క్రోస్, ఏమ్ సీ లెఆఉట్, విజయనగర్, బెంగలూర్ అర్బన్ ,
బెంగళూరు అర్బన్ , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 560079
అనుగ్రహా నర్సింగ్ హోం వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - no. 2 Muneswara బ్ల్ క్, కల్ప్ సర్కల్, మహల్ Guttahalli మేన్ రోడ్, బెంగలూర్ అర్బన్ ,
బెంగళూరు అర్బన్ , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 560003
అనుగ్రహ్ హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - ,
, , పిన్ కోడ్ - 560100
అనుసూయా చిల్డ్రన్ హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - K G Nandikotkur రోడ్, బెంగలూర్ అర్బన్ ,
బెంగళూరు అర్బన్ , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 560002
అన్యూతా హాస్పిటల్ వివరాల కోసం క్లిక్ చేయండి >
చిరునామా - #73, కనకపురా రోడ్ , ఆఈఓసీ పెట్రోల్ చారపాఈ క్ మ్ప్లెక్స్, బనశంకరీ, బెంగలూర్ అర్బన్ ,
బెంగళూరు అర్బన్ , కర్నాటక , పిన్ కోడ్ - 560070